• 19 خرداد 1402

همکاران

  ریاست                                                                                                                               

 

 

     دکتر عنایت اله شعبانی

     ریاست کالج بین الملل

     تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: eshabani@tums.ac.ir

  معاونت آموزشی                                                                                                                   

 

 

     دکتر زینب صیامی

     معاون آموزشی و پژوهشی کالج بین الملل

     تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: Zsiami@sina.tums.ac.ir

 

   دکتر فاطمه بهرام نژاد

    مدیر واحد توسعه آموزش (EDO)

     تلفن:88952961-021 (داخلی 143)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: Bahramnezhad@sina.tums.ac.ir

 

  گروه زبانهای خارجی                                                                                                             

 

 

     دکتر عنایت اله شعبانی

     مدیر گروه زبان های خارجی

     عضو هیأت علمی گروه زبان های خارجی 

     تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: eshabani@tums.ac.ir

 

     دکتر محمدجعفر کندی

     عضو هیأت علمی گروه زبان های خارجی

     تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک:   

 

     دکتر سید یاسین یزدی امیرخیز

     عضو هیأت علمی گروه زبان های خارجی

     تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: 

 

     دکتر امیر رخشان 

     عضو هیأت علمی گروه زبان های خارجی

     تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک:   

 

     وحید عدلی

     کارشناس گروه

     تلفن:88970820-021 (داخلی 131)

     شماره مستقیم: 86126743

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک:

 

   کرسی زبان فارسی                                                                                                           

 

 

     

     رئیس کرسی زبان فارسی دانشجویان بین الملل

     تلفن:88952961-021 (داخلی 123)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     دکتر فائقه شاه حسینی

     کارشناس آموزش زبان فارسی دانشجویان بین الملل

     تلفن:88952961-021 (داخلی 123)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: intlcollege.fl@gmail.com

 


  امور آموزشی                                                                                                                   

 

 

     آیدا صفرپور

     کارشناس آموزش زبان فارسی و انگلیسی دانشجویان بین الملل

     تلفن:88952961-021 (داخلی 122)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: tums.language.academy@gmail.com 

 

    زینب کرامتی

    کارشناس آموزش زبان انگلیسی کارکنان و اعضای هیئت علمی 

     تلفن:88952961-021 (داخلی 121)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: intlcollege.en@gmail.com 

 

     سپیده محمد پور

     کارشناس آموزش زبان های خارجی 

     تلفن:88952961-021 (داخلی 129)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: intlcollege.fl@gmail.com

 

     مهین سجادی

     کارشناس آموزش دانشجویان  

     تلفن:88952961-021 (داخلی 146)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: intlcollege.fl@gmail.com 

 

     محمدمهدی سعدی 

     مسئول دفتر ریاست و کارشناس آموزش  

     تلفن:88952961-021 (داخلی 125)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک:  iro_sadi@farabi.tums.ac.ir 

  امور اجرایی                                                                                                                

 

     وحید نورانی

     مسئول امور اداری و عمومی/دوره های کوتاه مدت 

     تلفن:88952961-021 (داخلی 127)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: intlcollegecourses@gmail.com

 

   مینا ملکی

     کارشناس رایانه

     تلفن:88952961-021 (داخلی 117)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)

     پست الکترونیک: m-maleki@farabi.tums.ac.ir

 

     عطیه رفیع نژاد

     کارشناس روابط عمومی

     تلفن:88952961-021 (داخلی 118)

     نمابر: 88970820-021 (داخلی 145)